تحقیق در مورد آشنایی با برخی اصطلاحات ادبی

تحقیق در مورد آشنایی با برخی اصطلاحات ادبی

تحقیق در مورد آشنایی با برخی اصطلاحات ادبی

مقدمه

هنر آنان که برخی  اصطلاحات  ادبی و انواع شعر را خوب وزیبا

 

 و تاثیر گذار عرضه می کنند  کم از آفریدگان نوشته ها نیستند .

 

  در عالم معلمی ، به  ویژ ه معلمان ادبیات    این حساسییت ،

 

   ضرورت  و  مسئله  ساز تر و مهمتر است  اگردبیر عزیزبه

 

 آهنگی   خوش  ،حسی  قوی ،درکی روشن و شناختی

 

 عمیق  شعر و اصطلاحات را با شکل به دانش آموزان

 

 عر ضه   کند ،اتفاقی دیگر گونه در آموزش و قا لب های

 

 شعری رخ خواهد داد و طنین و باز تابی  دیگر در وجود

 

 دانش آموز شنیده ودیده خواهد شد .در این نوشته سعی

 

 شده است اصطلاحات ادبی  و انواع شعر همراه با شکل به

 

 دانش آموزان آموزش داده شده تا یاد گیری و درک  آن

 

تاثیر گذار باشد نوشته    های زیر  تعریف مختصری از انواع

 

شعر ارائه  می دهد و سپس اشعار کتاب فارسی دوره ی

 

راهنمایی را بر اساس نوع شعر معرفی  می کند .

 

آشنايي با برخي از اصطلاحات ادبي ، شناخت انواع

 

 شعرفارسي ، آموزش  و  نمايش قالب  هاي شعري

 

  همراه با شكل در دوره ي راهنمايي

 

انواع شعر در زبان فارسي :

 

الف :از جهت موضوع:

 

ب:از جهت قالب:

   الف-از جهت موضوع:   پند  ،اندرز، ،بيان نكات اخلاقي ،

 

بيان عواطف ،احساسات ،گفت  وگو از    ايا م   جواني  ،

 

 ستايش ،نكوهش ،وصف طبيعت يا مسائل اخلاقي  ،

 

توصيفي ،رزمي  و...............

 

ب- از جهت قالب : مثنوي ،قطعه ،رباعي ،دو بيتي ،

 

غزل ،قصيده ،مسمط ،تر  جيع بند ،تركيب بند ،

 

مستزاد ،شعر نو ...............

 

    قالب :     هر يك از انواع شعر را يك قالب مي گويند .

 

  در قالب هاي شعري بايد  به سه نكته توجه كرد :

 

1-طرز قرار گرفتن قافيه ها   2-تعداد ابيات  3-موضوع

 

منظوم ( نظم ):  هر سخني كه به صورت شعر با وزن و

 

 آهنگ سروده شده باشد .

 

   قافيه     :كلماتي كه  آهنگ وحروف آخرشا ن

 

 يكي است در شعرقافیه مي گويند .قافيه معمولاًدر

 

 پايان مصراع ها  (مصرع ) ها     قرار مي گيرند.

                            

       مثال :   

علی آن شیر خدا شاه عرب       الفتی داشته با این دل شب

                              قافیه                                     قافیه

مصراع (مصرع )      :كوتاهترين پاره سخن   موزون است .

 مثال : 

اي نام تو بهترين سر آغاز

 

بيت      :    دو مصراع با هم يك بيت تشكيل مي دهند .

 مثال :

اي نام تو بهترين سر آغاز                 بي نام تو نامه كي كنم باز

رديف :كلمه يا كلماتي را كه بعد از قافيه عيناً

 

 تكرار مي شوند رديف  مي گويند .

شامل 19 صفحه قالب word